Nominacje | Smart City Forum

Nominacje

Nominowani do Konkursu Smart City Awards wraz z uzasadnieniami

KATEGORIA Człowiek Roku

Magdalena Szymańska, E-mobility Coordinator, UM Gdańsk

Koordynatorka ds. elektromobilności i mobilności autonomicznej oraz specjalistka ds. zrównoważonej mobilności w Referacie Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W ostatnim czasie zajmuje się głównie wdrażaniem w Gdańsku zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Koordynowała opracowanie Strategii Rozwoju eletromobilności w Gdańsku oraz Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gdańsku. Pozyskuje fundusze unijne i koordynuje projekty z zakresu zrównoważonej mobilności.

Rafał Brzoska, Prezes Zarządu, InPost

Rafał Brzoska twórca Programu InPost Green City. To pierwszy w Europie program firmy komercyjnej skierowany do samorządów, którego celem jest polepszenie życia mieszkańców polskich miast poprzez dostawę do ekologicznych Paczkomatów, które zmniejszają emisję CO2 o 75%.

InPost ma ambitny cel stać się najbardziej neutralną i nowoczesną firmą kurierską w Polsce. Posiadają unikalną usługę dostaw do Paczkomatu, która nie tylko znacznie ułatwia życie konsumentom, ale jest przede wszystkim najbardziej przyjazną dla środowiska metodą dostawy. Niskoemisyjna logistyka miejska to priorytet dla Rafała Brzoski i InPostu dlatego w 2021 roku firma InPost wdrożyła projekt „InPost Green City”, który jest realizacją idei zarządzania miastem opartej na założeniach „Smart City”.
W ciągu roku wygenerowaliśmy ponad 200 000 ton mniej CO2 dla środowiska. Głównym celem programu jest ograniczenie emisji CO2 i ruchu samochodów w centrum miast, a tym samym zagwarantowanie mieszkańcom przebywania i poruszania się w czystej, nowoczesnej i zrównoważonej przestrzeni miejskiej. InPost na potrzeby samorządów lokalnych zaprojektował specjalne paczkomaty do wymiany dokumentów (urzędomaty) umożliwiając załatwienie przez mieszkańców wybranych spraw bez konieczności spotykania się z urzędnikiem, bądź kurierem. Jesteśmy pewni, że możemy pomóc przybliżyć miasta do idei 15-minutowych miast.
W ramach programu wspieramy wdrażanie idei „Smart City”, czyli mobilnego dostępu do różnorodnych usług miejskich, budujemy sieć ładowarek elektrycznych i czujników powietrza zlokalizowanych w pobliżu paczkomatów. InPost w miastach partnerskich sukcesywnie wymienia flotę na samochody elektryczne, zwiększa sieć Paczkomatów poszerzając tym samym dostęp do najbardziej ekologicznej i nowoczesnej formy dostawy, oraz we współpracy z lokalnymi samorządami wdraża indywidualne projekty mające na celu poprawę jakości powietrza. W ramach naszego programu InPost Green City realizujemy szereg działań, które mają pozytywny wpływ na środowisko lokalne:
-wymiana samochodów dostawczych na elektryczne
-testowanie rowerów towarowych, które jeszcze bardziej przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 w miastach
-paczkomaty zasilane energią z OZE
-umieszczenie stacji rowerowych oraz instalacja kostki antysmogowej przy paczkomacie
-tworzenie terenów zielonych w miastach (parki kieszonkowe, łąki kwietne, sadzenie drzew szlachetnych)
-instalacje paneli z mchu pochłaniającego CO2 lub murali pochłaniających smog
Nasze doświadczenia dały nam wiedzę, jak skutecznie komunikować się z samorządowcami. Utwierdziły nas w przekonaniu, że dialog między biznesem a władzami lokalnymi jest potrzebny, aby móc tworzyć nowoczesne rozwiązania dla miast i środowiska.

Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa

Za udowodnienie, że można zostać być autentycznym promotorem idei miasta inteligentnego, a następnie zostać bezpartyjnym prezydentem miasta wojewódzkiego z odważnym, innowacyjnym, progresywnym i porywającym świeżością programem wyborczym. A jeszcze później udowodnić, że ten program można wprowadzać w życie, będąc prawdziwym liderem swojego miasta. To wszystko zrobił Konrad Fijołek.

KATEGORIA Smart City powyżej 300 tys. Mieszkańców

Gdańsk

Gdańsk to lider w Polsce w zakresie autonomizacji transportu publicznego. Dwukrotnie przeprowadził testy pojazdów autonomicznych.

W pierwszym projekcie na wyłączonej drodze, w drugim na zamkniętym terenie z niezorganizowanym ruchem samochodowo-pieszym. Stworzyło jednocześnie transport ostatniej mili na nieoczywistej przestrzeni, gdzie potrzebny jest transport osobom z ograniczeniami ruchowymi, osobom starszym. Ponadto miasto przygotowało publikacje prawne, działa na rzecz przyspieszenia autonomizacji transportu. Wdrożono również system rowerów elektrycznych, działa system zarządzania transportem i wiele innych.

Wrocław

Wsparcie dla rozwoju AI w aglomeracji wrocławskiej. Wrocław jest bardzo świadomy potencjału AI i stara się wspierać podmioty oraz projektu dotyczące sztucznej inteligencji.

Wrocław poszerza wiedzę na temat lokalnego sektora AI, zebrał aktualne dane, aby wspierać rozwój lokalnego ekosystemu biznesowego. Wiedza ta jest kluczowa, aby aglomeracja wrocławska stała się wiodącym hubem w zakresie zastosowań i kompetencji AI w Polsce oraz Europie. Lokalne MŚP obsługują klientów z UE i Polski – ponad 61% klientów kupujących produkty i rozwiązania AI to duże przedsiębiorstwa. Specjalnością Wrocławia jest lepsze wykorzystanie danych. Najważniejsze obszary zastosowania AI to między innymi eksploracja danych, Big Data i Advanced Analytics oraz przetwarzanie obrazu.

Kraków

W szczycie pandemii, w marcu 2021 roku, Kraków awansował na pierwsze miejsce wśród polskich metropolii o najwyższych przeciętnych wynagrodzeniach. Zdecydował o tym szybki wzrost płac w firmach technologicznych i centrach usług biznesu, zatrudniających już 100 tysięcy osób.

W pandemii przyspieszyła cyfryzacja wszelkich dziedzin życia, zwłaszcza biznesu, medycyny, administracji i edukacji. Wszyscy potrzebują nowych technologii i wsparcia firm technologicznych. Te zaś szukają tysięcy pracowników. Kraków bardzo korzystał dotąd na cyfrowej rewolucji.

Warszawa

Warszawa od kilku lat bardzo efektywnie dba o jakość życia mieszkańców po przez realizację wielkich projektów infrastrukturalno-transportowych oraz stricte drogowych.

Projekty ostatnich miesięcy mocno zmieniają infrastrukturę w mieście, poprawiają natężenie ruchu i bezpieczeństwo. Zastosowanie nowoczesnych technologii, videonalityki, narzędzie do kontrolowania ulic w czasie rzeczywistym, pomiaru natężenia ruchem wpływają na holistyczne funkcjonowanie stolicy i przynoszą widoczne efekty.

KATEGORIA Smart City od 100 do 300 tys. Mieszkańców

Rzeszów

Miasto Rzeszów, za wdrożenie innowacyjnego systemu monitoringu zajętości i nawigowania na wolne miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania.

Skuteczna realizacja największego tego typu projektu w Polsce zapewniła bieżące monitorowanie zajętości każdego pojedynczego miejsca parkingowego w strefie objętej wdrożeniem oraz przy zastosowaniu nowoczesnej aplikacji mobilnej „E-Parking”, dała kierowcom możliwość wybrania, z aktualizowanej na bieżąco mapy, celu podróży i nawigowania do dostępnych tam aktualnie miejsc parkingowych.
Narzędzie to skutecznie zmniejsza ruch samochodów związany z poszukiwaniem miejsc postoju, eliminując istotne źródło zanieczyszczeń, korków oraz oszczędzając czas mieszkańców.
Aplikacja umożliwia wygodne wnoszenie opłat bez konieczności poszukiwania parkomatów. Dzięki funkcjonalności „zgłoszenia obywatelskie” jest szybkim kanałem kontaktu mieszkańców z Służbami Miejskim. Zastosowane najnowocześniejsze technologie AI wraz z systemem kamer monitoringu zapewniają bardzo wysoką skuteczność detekcji oraz zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, SPP jest obecnie parkingiem dozorowanym.
Wdrożenie systemu ISPP, jest już kolejnym elementem realizowanej od lat strategii Rzeszowa w zakresie Smart City, umacniając pozycję tego miasta wśród pionierów i liderów inteligentnych i przyjaznych dla swoich mieszkańców miast.
Miasto Rzeszów, w celu kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony powietrza, postawiło na skuteczną metodę polegającą na pomiarach zanieczyszczeń powietrza z kominów z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Realizując to przedsięwzięcie w latach 2021 – 2022 Gmina Miasto Rzeszów zleciła profesjonalnej firmie wykonanie usługi polegającej na dokonaniu pomiarów przy pomocy drona z kominów na wytypowanych rzeszowskich osiedlach. Realizując to przedsięwzięcie Miasto Rzeszów pozyskało możliwość skutecznej kontroli w celu zapobiegania działaniom polegającym na spalaniu odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi. Użycie takiego sprzętu pozwala stać na straży bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców, które może zostać zagrożone w następstwie zanieczyszczenia powietrza, pozwala na wstępne rozeznanie potencjalnego wykroczenia. Jest narzędziem, które zapewnia przeprowadzenie kontroli większej ilości instalacji jednocześnie, bez niepotrzebnego niepokojenia użytkowników instalacji oraz zakłócania miru domowego.
W celu realizacji wytycznych Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Rzeszowa, dotyczących rozwoju systemu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście, realizowane są przedsięwzięcia wspierające systemy gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych, czyli małą retencję. Efektem tych działań jest pozostawienie wód opadowych w ich naturalnej zlewni, co przyczynia się do utrzymania naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych, poprawy lokalnego mikroklimatu
i bioróżnorodności oraz ograniczenia wykorzystywania wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych. Retencjonowanie wód opadowych przez mieszkańców przyczynia się do ograniczenia zmian klimatu na terenie miasta Rzeszowa a także do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
W 2021 roku zakupiono 15 zbiorników retencyjnych naziemnych na wody deszczowe dla 9 przedszkoli i 5 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto na terenie Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości sfinansowano wykonanie ogrodu deszczowego.
W 2022 r. uruchomiono program dotacyjny dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z małą retencją czyli wykonaniem systemu do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych. Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej określone są w uchwale Rady Miasta Rzeszowa nr L IV/1153/2022 z 32.11.2021 roku. W ramach programu dotacyjnego mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wykonania systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych poprzez realizację ogrodów deszczowych, oczek wodnych, montaż zbiorników naziemnych lub podziemnych.
Przed uruchomieniem programu dotacyjnego wydano w nakładzie 1000 szt. poradnik dla mieszkańców „Jak wykorzystać deszczówkę”, w którym w zwięzły i przejrzysty sposób opisano rolę małej retencji, wyszczególniono co warto sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji inwestycji oraz przedstawiono rodzaje inwestycji podlegające dofinansowaniu. Poradnik zawiera również informacje o sposobach dofinansowania inwestycji.
Budowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa
W 2020 roku MPWiK Sp. z o.o. przystąpił do realizacji zadania pn: „Budowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”. Wartość zadania wynosi 12 369 000,00 zł brutto, objęte jest ono współfinansowaniem ze środków POIiŚ w wysokości 64%, a jego realizacja przewidziana została na lata 2020-2022.System będzie się składał z trzech segmentów: monitoring pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, aktywna mapa numeryczna GIS sieci oraz model hydrauliczny sieci wodociągowej kalibrowany bezpośrednimi pomiarami z monitoringu. System ma wspomagać „operatora” w zapewnieniu nieprzerwanej dostawy wody dla mieszkańców Rzeszowa przy zachowaniu najwyższych parametrów jakościowych wody i optymalnych pod względem kosztów parametrów fizycznych.
Rzeszowska sieć wodociągowa została podzielona na 64 sektory, w których rozlokowane będzie 121 punktów pomiarowych wyposażonych w aparaturę do pomiaru: przepływu i ciśnienia oraz przekazu telemetrycznego. Dodatkowo dla celów monitoringu powstanie łącznie 101 punktów pomiarowych obejmujących hydrofornie, sieć kanalizacyjną (monitorowanie wypełnienia ciągów magistralnych), punkty sprzedaży wody i odbioru ścieków z gmin ościennych. Wymienione punkty pomiarowe zostaną objęte systemem monitoringu nadzorowanym w trybie on-line. Hydrofornie i pompownie będą mieć możliwość sterowania zdalnego. Dodatkowo przewiduje się ciągły pomiar jakości wody na zbiornikach retencyjnych. System ma obniżyć straty wody w sieci na dwa sposoby; przez zmniejszenie ciśnienia w godzinach nocnych (minimalne nocne przepływy) oraz szybką informację o awaryjnym wycieku wody z sieci wodociągowej. W ramach wprowadzenia systemu nadzoru i monitoringu przewidziano stworzenie oprogramowania SCADA nadzorującego i wizualizującego dane z punktów pomiarowych oraz pozwalającego na sterowanie elementami automatycznej kontroli nad siecią wodociągową, połączonego z główną stacją dyspozytorska oraz z oddziałowymi stacjami dyspozytorskimi. Punktem wspierającym i uzupełniającym systemy nadzoru, monitoringu i modelowania zarówno sieci kanalizacji sanitarnej jak i sieci wodociągowej będzie budowa systemu informacji przestrzennej GIS (Geographic Information System), zawierającego wszelkie niezbędne informacje o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. System GIS połączy różne już wykorzystywane systemy zbierania i archiwizacji danych o sieciach oraz dzięki nowym modułom pozwoli na sprawniejszą kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem sieci. Jednym z ważniejszych działań realizowanych w ramach ww projektu będzie zbudowanie i kalibracja modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, który pozwoli na odwzorowanie stanu istniejącego jak również przewidywanie zachowanie się całego układu sieci w różnych wariantach obciążenia hydraulicznego na podstawie wykonanych obliczeń oraz danych z monitoringu i GIS. połączy różne już wykorzystywane systemy zbierania i archiwizacji danych o sieciach oraz dzięki nowym modułom pozwoli na sprawniejszą kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem sieci.
Jednym z ważniejszych działań realizowanych w ramach ww projektu będzie zbudowanie i kalibracja modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, który pozwoli na odwzorowanie stanu istniejącego jak również przewidywanie zachowanie się całego układu sieci w różnych wariantach obciążenia hydraulicznego na podstawie wykonanych obliczeń oraz danych z monitoringu i GIS, opisując procesy zachodzące w sieci, których nie jesteśmy w stanie wykazać stosując klasyczne metody projektowania sieci.
System zarządzania energią OZE MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie
W latach 2016 – 2021 MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie wykonało dla potrzeb zasilania Oczyszczalni Ścieków, Zakładu Uzdatniania Wody, budynku biurowego i przepompowni wody 9 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 300 kW. W latach wcześniejszych na terenie Oczyszczalni Ścieków uruchomione zostały 3 kogeneratory prądotwórcze zasilane biogazem (powstającym w procesie oczyszczania ścieków komunalnych), o łącznej mocy elektrycznej 1 050 kW i mocy cieplnej 1 500 kW.W 2022 roku MPWiK planuje realizację 5 kolejnych instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanych na elewacji zbiornika wyrównawczego wody pitnej oraz dachach pompowni wody o łącznej mocy 104 kW.W 2021 roku w ramach realizacji jednego z ww zadań inwestycyjnych, z wykorzystaniem środków UE został wykonany na zlecenie MPWiK System zarządzania energią OZE MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie, oparty na systemie wizualizacji procesów przemysłowych TelWin SCADA, obejmujący wszystkie funkcjonujące w MPWiK źródła energii odnawialnej.System nadrzędny (SCADA) zapewnia bezpieczeństwo i nadzór nad procesem technologicznym produkcji energii i optymalizację pracy urządzeń, a także archiwizację oraz analizę danych dotyczących ich pracy. Energia elektryczna wytworzona przez instalacje jest w 100% wykorzystana na potrzeby własne MPWiK. Dzięki funkcjonującemu Systemowi MPWiK posiada możliwość bilansowania i wzajemnego uzupełniania funkcjonujących w Spółce źródeł energii odnawialnej.
Przy zwiększonej produkcji instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Wody energia elektryczna zużywana jest m.in. do zwiększenia wydajności pomp tłocznych w celu zmagazynowania energii w postaci słupa wody w zbiornikach retencyjnych – do wykorzystania w godzinach nocnych w celu zaopatrzenia Miasta w wodę. Na terenie Oczyszczalni Ścieków funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW oraz układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 1,05 MW, których praca poprzez funkcjonujący System, z wykorzystaniem zbiorników biogazu jest optymalizowana, celem zminimalizowania poboru energii z zewnątrz w ciągu całej doby.Uzyskiwana w ten sposób energia zielona zapewnia samowystarczalność energetyczną MPWiK na poziomie 41%, pokrywa w 100% zapotrzebowania Oczyszczalni na energię cieplną i przekłada się na ograniczenie emisji CO2 o 1 470 ton rocznie.

Katowice

Katowice – za wdrożenie Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMIA), który obejmuje niemal 300 nowoczesnych kamer.

System KISMIA – poza gromadzeniem obrazu wideo wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów przejeżdżających przez punkty drogowe system wyposażony jest w zaawansowany system analizy materiału wideo, który w sposób ciągły analizuje obraz wideo z kamer i generuje informacje opisujące obrazy z każdej kamery w bazie danych (w postaci metadanych np. wielkość obiektu, rodzaj obiektu kolor, kierunek poruszania się , prędkość itp.).

Olsztyn

Za skuteczne wdrażanie idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego i wybudowanie Ekociepłownia w Olsztynie. Proces inwestycyjny i aspekty proceduralne były wielkim wyzwaniem. Miejski system ciepłowniczy w Olsztynie od kilku już lat jest systematycznie przebudowywany. Dzięki nowej umowie z firmy Michelin miasto zyskało istotne uzupełnienie systemu, którego zapotrzebowanie przekracza w sumie 250 MW.

KATEGORIA Smart City od 30 do 100 tys. Mieszkańców

Gmina Grodzisk Mazowiecki

W ramach Smart City w Grodzisku Mazowieckim od 1 stycznia 2022r. został wdrożony na terenie gminy grodzisk Mazowiecki oraz całego Powiatu Grodziskiego innowacyjny system dynamicznej informacji pasażerskiej KiedyPrzyjedzie.

System ten objął cały transport publiczny organizowany przez związek powiatowo-gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe (GPA). Wszystkie pojazdy realizujące przewozy w ramach komunikacji powiatowo-gminnej mają zamontowane lokalizatory GPS, które w takcie co 5 sekund przesyłają dane pozycji pojazdu do systemu. Wszystkie przystanki autobusowe na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz powiatu Grodziskiego zostały określone z precyzją do 4 m. Dzięki takiej dokładności pozycji przystanków pasażer w aplikacji mobilnej oraz na komputerze widzi całą trasę przejazdu danej linii komunikacyjnej. Aplikacja pozwala pasażerowi w aplikacji mobilnej sprawdzić gdzie aktualnie znajduje się autobus. Wdrożony system informacji pasażerskiej ma przede wszystkim umożliwić mieszkańcom dostęp do informacji odnośnie do rzeczywistego odjazdu autobusu z przystanku w przypadku np. ewentualnych opóźnień w godzinach szczytu. Pasażer, chcąc zobaczyć godzinę odjazdu wybiera przystanek, z którego chce jechać oraz linię (kierunek). Aplikacja wskazuje wszystkie odjazdy z przystanku w czasie rzeczywistym oraz podaje informację, za ile faktycznie pojazd przyjedzie na przystanek.

Kołobrzeg

Kolobrzeg – za wdrażanie idei miasta Inteligentnego w ramach projektu „Kołobrzeg. Human, Part and Space”.

W ramach projektu m.in.: opracowano Strategię Smart City Miasta Kołobrzeg; zbudowano System Informacji Przestrzennej Miasta Kołobrzeg wraz z modelem 3D, a w nim narzędzia do nowocześniej partycypacji społecznej; zorganizowano Hackaton i stworzono platformę Otwartych Danych, zainwentaryzowano reklamy znajdujące się w pobliży dróg za pomocą nowoczesnego fotoskaningu 3D; przeprowadzono szkolenia i wizyty studyjne dla urzędników z wykorzystania narzędzi GIS i SIPu; opracowano podręcznik dobrych praktyk na podstawie doświadczeń projektowych.

KATEGORIA Smart City do 30 tys. Mieszkańców

Gmina Nasielsk

Strategią Gminy Nasielsk jest stały rozwój oparty o zaawansowane technologie i budowanie rozwiązań z obszaru Smart City.

Pierwszym krokiem na ścieżce Smart City było wdrożenie bezpłatnej sieci Wi-Fi w obszarach najbardziej uczęszczanych przez naszych mieszkańców. Kolejnym udogodnieniem budującym również świadomość ekologiczną, jest usługa wypożyczania rowerów miejskich. Dołączyliśmy również do projektu klasy sharing food, poprzez udostępnienie lodówki miejskiej, w której każdy może podzielić się pełnowartościowymi artykułami spożywczymi. Idea zero waste jest według nas elementem pojęcia Smart.
Nasze budynki wyposażone są w panele fotowoltaiczne, które umożliwiają zmniejszony pobór energii elektrycznej z sieci, przyczyniając się do popularyzacji zielonej energii.
Z poziomu aplikacji mobilnej udostępniamy dane dot. jakości powietrza dzięki systemowi gminnych czujników powietrza, a pomocnym narzędziem dla rolników jest lokalny system monitoringu suszy dzięki stacji meteorologicznej.
Na ten rok zaplanowaliśmy montaż ładowarek do samochodów elektrycznych, a także kompleksową rewitalizację rynku.
Kręgosłupem komunikacji i budowania lokalnej społeczności jest Platforma Moja Okolica. Z poziomu aplikacji mobilnej każdy mieszkaniec i turysta ma dostęp do wiarygodnej informacji, alertów o niebezpiecznych zdarzenia, kalendarium wydarzeń lokalnych oraz powiadomień i harmonogramu wywozu odpadów. Platforma zapewnia nam również kanał edukacyjny związany z prawidłową segregacją odpadów, co jest elementem kluczowym w obszarze budowania świadomego i ekologicznego społeczeństwa. Jesteśmy również w procesie wdrażania usługi umożliwiającej umawianie spotkań i rezerwację usług z poziomu aplikacji Moja Okolica. Nasz wybór padł na aplikację mobilną Moja Okolica ze względu na przyzwyczajenia użytkowników końcowych i trendy rynkowe wskazujące, iż rozwiązania oparte na aplikacjach mobilnych są najbardziej pożądanymi.

Duszniki

Duszniki-Zdrój znane są nie tylko z właściwości uzdrowiskowych i pięknego położenia. Spośród niewielkich miejscowości, tę wyróżnia także przemyślana strategia i konsekwencja we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań miejskich.

Tym samym Duszniki-Zdrój wyrastają na prawdziwego lidera Smart City w Polsce.
W 2019 roku w Dusznikach- Zdroju powstała pierwsza w Polsce, miejska wypożyczalnia górskich rowerów elektrycznych – Smart Bike od Orange. Obecnie działa tam 15 jednośladów, których lokalizacja jest dostępna w specjalnej aplikacji. Dzięki systemowi IoT, do zarządcy trafia wiele użytecznych informacji – począwszy od przejechanych tras, poprzez prędkości po dane o stanie technicznym rowerów. Dzięki tej inwestycji, Duszniki-Zdrój świadomie podniosły swoją atrakcyjność turystyczną, zachęcają mieszkańców i przyjezdnych do rezygnacji z czterech kółek na rzecz ekologicznych form transportu.
Kolejnym etapem było wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem – Smart Light. Nowoczesny system na bazie Internetu rzeczy sprawia, że lampy święcą zgodnie z rytmem dobowym, dostosowując natężenie oświetlenia do warunków atmosferycznych. Dzięki możliwości sterowania pojedynczymi lampami i grupami lamp, można doświetlać najbardziej ruchliwe lokalizacje i przygaszać lampy tam, gdzie intensywne światło nie jest potrzebne (np. w alejkach parkowych). Dzięki modernizacji oświetlenia, rachunki za prąd w poszczególnych lokalizacjach udało się obniżyć o kilkadziesiąt procent, z korzyścią dla budżetu miejskiego i środowiska naturalnego.
Obecnie w Dusznikach-Zdroju jest wdrażany zaawansowany technologicznie system analizy wideo. Specjalne rejestratory umieszczone w najbardziej uczęszczanych lokalizacjach wykorzystają zaawansowane algorytmy, które przetwarzają obraz z kamer na dane. Będą one podstawą niezwykle użytecznych dla miasta informacji: na przykład które z atrakcji Dusznik-Zdroju przyciągają najwięcej turystów, pozwolą oszacować, ile osób odwiedza miejscowość w konkretnych dniach a nawet godzinach, czy też w jaki sposób jest wykorzystywana infrastruktura miejska. Ta wiedza jest podstawą do planowania kolejnych miejskich inwestycji, na przykład rozbudowy deptaków czy ścieżek rowerowych, baz hotelowej, parkingów i wiele innych. Miasto przystąpiło też do realizacji unijnego programu pn. „WiFi4U”, w ramach którego na terenie gminy uruchomiono dziesięć zewnętrznych hot spotów – punktów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Znajdują się w najbardziej kluczowych i najchętniej uczęszczanych miejscach na terenie miasta m.in. w dusznickim rynku, przy Muzeum Papiernictwa, w okolicach Hali Sportowej i w Parku Zdrojowym. Skorzystać może każdy – turysta czy mieszkaniec.
Udogodnienie dla turystów odwiedzających Duszniki-Zdrój stanowią również ekrany LED, które umieszczono w czterech najbardziej uczęszczanych miejscach uzdrowiska. Na ekranach wyświetlane są aktualne informacje dotyczące atrakcji turystycznych pogranicza polsko-czeskiego oraz nadchodzące imprezy kulturalne odbywające się w okolicy. Informacje wyświetlane są w dwóch językach polskim i czeskim, co sprzyja lepszej komunikacji. Duszniki-Zdrój w duchu ekologii i bycia Smart edukują mieszkańców organizując liczne działania proekologiczne. W roku 2021 miasto zrealizowało swój autorski projekt pn. Zielone Samorządy. Wartość projektu wyniosła 208.500 zł. Jednym z elementów projektu była organizacja mini-eventów poświęconych tematyce ochrony środowiska w każdej z 14 gmin powiatu kłodzkiego i edukacja mieszkańców ziemi kłodzkiej w zakresie proekologicznych zachowań. Mieszkańcy przynosili swoje stare zużyte żarówki, a w zamian otrzymywali nowe energooszczędne żarówki typu LED. Miało to za zadanie pokazać, jak w najprostszy sposób można dbać o środowisko, zaczynając od oszczędzania energii w swoim domu. Kolejnym zielonym przedsięwzięciem są Autobusy Przyszłości – projekt proekologiczny, którego realizacja przewidziana jest na koniec 2025 roku. Mowa tu o zakupie 6 autobusów elektrycznych i przygotowania pod nie infrastruktury do ich ładowania. Pojazdy miałyby kursować na dwóch trasach – zimą w funkcji Skibusa, dowożąc turystów spragnionych uprawiania sportów zimowych do stacji narciarskiej Zieleniec, a wiosną, latem i jesienią – do Parku Narodowego Gór Stołowych, w którym znajdują się liczne formacje skalne przyciągające uwagę turystów, w tym dwie najpopularniejsze Szczeliniec i Błędne Skały. Pozwoli to na znaczne ograniczenie ruchu samochodów spalinowych, ponieważ przystanki na trasie autobusów znalazłyby się także na terenie gmin Radków i Kudowy-Zdroju. Mądre wykorzystanie nowych technologii w Dusznikach-Zdroju to tylko jeden z aspektów inteligentnego miasta. Dopełnia je szereg działań związanych z rozwojem społecznym, infrastrukturalnym czy ekologicznym miasta. Duszniki-Zdrój od lat goszczą najbardziej innowacyjnych, odważnych samorządowców z całej Polski w ramach Kongresu Młodego Samorządu.

Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka jest 23 tys. miastem o szerokim potencjale; położona przy ważnych szlakach komunikacyjnych, z bogactwem podmiotów gospodarczych oraz stale rozbudowywaną infrastrukturą sportowa, rekreacyjną i kulturalną.

Budując miasto przyszłości trzeba pamiętać, że zastosowane rozwiązania powinny służyć kolejnym pokoleniom: wątek społeczny wybrzmiewa najszerzej, ponieważ realnie zmieniamy dynamikę interakcji społecznych poprzez wdrażanie inteligentnych rozwiązań do tkanki miasta. Ideę „smart” ilustrujemy przykładami rewitalizacji Galerii Sztuki Jatki, Starej Elektrowni, Miejskiej Biblioteki Publicznej i budowy Muzeum – Domu Rodziny Pileckich; wykorzystując zasoby własne poprzez pozyskanie środków zewnętrznych działających jak dźwignia rozwojowa, rozwinęliśmy ofertę kulturalną dla mieszkańców. Przywróciliśmy do życia budynki zabytkowe, którym zmieniliśmy funkcje z usługowych, na kulturowe: Jatki z miejsca sprzedaży mięsa zostały galerią sztuki, dom żony rotmistrza Pileckiego, Marii przekształciliśmy w Muzeum – Dom Rodziny Pileckich wraz z dofinansowaniem z MKDNiS, zaś Starą Elektrownię, w centrum biznesowo – polityczne, gdzie organizujemy Ostrowskie Forum Rozwoju. W ostatnich 3 latach zbudowaliśmy też ok. 20 km ścieżek rowerowych w ramach największego na Mazowszu projektu budowy ciągów pieszo-rowerowych. W połączeniu z remontami dróg poprawiliśmy bezpieczeństwo ludzi oraz ich możliwości spędzania czasu wolnego, wpisując się w trend eko-rozwiązań. Posiadamy także stację elektrycznego ładowania aut i skutery miejskie. W szkołach ponadpodstawowych organizujemy nowoczesne formy kształcenia dualnego, a w 2020 r. gruntowną przebudowę przeszedł stadion miejski, umożliwiając rozgrywanie zawodów o randze mistrzostw Mazowsza.
Te i inne działania sprawiły, iż z miasta przestali odpływać ludzie; dzięki konsekwentnemu rozwojowi i pozyskiwaniu środków, nastąpił boom deweloperski i stanęliśmy też przed koniecznością budowy szkoły i przedszkola.

KATEGORIA Smart City Solution

T-mobile – Analiza ruchu Big Data w służbie samorządów na przykładzie woj. pomorskiego

We współczesnym świecie wykorzystywanie danych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu i budowania pozycji rynkowej firmy. T-Mobile jako jedyny operator łączy nowoczesną technologię z komercyjnym wykorzystaniem danych. Dzięki analizom Big Data samorządy mogą zyskać dostęp do informacji o całym przekroju populacji i zasięgu ogólnokrajowym.

Dzięki analizie Big Data świadczonej przez operatora jednostki samorządowe mogą:
· Ustalić średnią ustalić średnią liczbę wizyt oraz ich powtarzalność w danym miejscu, poznać wielkość grupy docelowej, przeanalizować działanie kampanii promocyjnych i wyznaczyć cele marketingowe na przyszłość.
· Przeanalizować ruch ludności i zweryfikować tzw. współodwiedzanie przez tę samą grupę różnych lokalizacji.
· Oprzeć decyzje urbanizacje o realne dane dotyczące ruchu ludności, a tym samym wskazujące na potencjał danej lokalizacji.
· Zweryfikować często deklaratywne deklaratywne pochodzące z innych źródeł jak GUS czy urzędy oraz zmniejszyć koszty przeprowadzenia ankiet, wywiadów czy spisów ludności.
Przykładem ciekawego projektu, przeprowadzonego z T-Mobile przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego jest „Analiza aktywności i potencjału ludnościowego województwa pomorskiego, obszaru metropolitalnego i Trójmiasta w oparciu o zachowania użytkowników sieci telefonii komórkowych w 2019 roku”.
Celem projektu było oszacowania rzeczywistej liczby osób przebywających w obszarach gmin pomorskich (w szczególności Trójmiasta i jego bezpośrednich okolic) w oparciu o dane typu big data pochodzące od operatorów telefonii komórkowej. Ich analiza w konfrontacji z danymi konwencjonalnymi miała na celu wskazanie rzeczywistej liczby mieszkańców i turystów w gminach. Ważnym elementem była również możliwość wskazania liczby użytkowników i odwiedzających, a także przepływów liczby ludności, czyli wartości, które nie są gromadzone lub wykonywane są wyłącznie sporadycznie. Próba porównania danych przestrzennych pochodzących z telefonii komórkowej z oficjalnymi danymi meldunkowymi oraz danymi Głównego Urzędu Statystycznego dla obszaru całego województwa jest jedną z pierwszych tego typu prac w Polsce.
W ramach projektu:
· pozyskano rozbudowaną bazę danych o rozmieszczeniu ludności i ich podróżach w wybranych okresach.
· Pokazano faktyczne zróżnicowanie przestrzenne rozkładu mieszkańców, użytkowników, turystów i odwiedzających.
· Zweryfikowane dane realne z danymi GUS, wykazując istotne różnice.
· Przeprowadzono analizę godzinową w czasie doby, co pozwoliło w jasny sposób zidentyfikować ośrodki ciążenia oraz lokalizacje, gdzie w ciągu dnia znacząco wzrastała liczba przebywających osób, a następnie w godzinach wieczornych malała.
W efekcie pozyskano dane, będące podstawą do dalszych prac studialnych i analitycznych w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego, rozwoju systemu transportowego.
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w ramach podsumowania przeprowadzonych analiz wskazało konieczność regularne zbierania informacji, zarządzania nimi i pozyskiwanie z nich informacji jako nieodłączny element funkcjonowania samorządów.

InPost Green City

Mamy ambitny cel, chcemy być najbardziej neutralną i nowoczesną firmą kurierską w Polsce. Posiadamy unikalną usługę dostaw do Paczkomatu, która nie tylko znacznie ułatwia życie konsumentom, ale jest przede wszystkim najbardziej przyjazną dla środowiska metodą dostawy.

Niskoemisyjna logistyka miejska to nasz priorytet dlatego w 2021 roku firma InPost wdrożyła projekt „InPost Green City”, który jest realizacją idei zarządzania miastem opartej na założeniach „Smart City”.
W ciągu roku wygenerowaliśmy ponad 200 000 ton mniej CO2 dla środowiska. Głównym celem programu jest ograniczenie emisji CO2 i ruchu samochodów w centrum miast, a tym samym zagwarantowanie mieszkańcom przebywania i poruszania się w czystej, nowoczesnej i zrównoważonej przestrzeni miejskiej. InPost na potrzeby samorządów lokalnych zaprojektował specjalne paczkomaty do wymiany dokumentów (urzędomaty) umożliwiając załatwienie przez mieszkańców wybranych spraw bez konieczności spotykania się z urzędnikiem, bądź kurierem. Jesteśmy pewni, że możemy pomóc przybliżyć miasta do idei 15-minutowych miast.
W ramach programu wspieramy wdrażanie idei „”Smart City””, czyli mobilnego dostępu do różnorodnych usług miejskich, budujemy sieć ładowarek elektrycznych i czujników powietrza zlokalizowanych w pobliżu paczkomatów. InPost w miastach partnerskich sukcesywnie wymienia flotę na samochody elektryczne, zwiększa sieć Paczkomatów poszerzając tym samym dostęp do najbardziej ekologicznej i nowoczesnej formy dostawy, oraz we współpracy z lokalnymi samorządami wdraża indywidualne projekty mające na celu poprawę jakości powietrza. W ramach naszego programu InPost Green City realizujemy szereg działań, które mają pozytywny wpływ na środowisko lokalne:
-wymiana samochodów dostawczych na elektryczne
-testowanie rowerów towarowych, które jeszcze bardziej przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 w miastach
-paczkomaty zasilane energią z OZE
-umieszczenie stacji rowerowych oraz instalacja kostki antysmogowej przy paczkomacie
-tworzenie terenów zielonych w miastach (parki kieszonkowe, łąki kwietne, sadzenie drzew szlachetnych)
-instalacje paneli z mchu pochłaniającego CO2 lub murali pochłaniających smog
Nasze doświadczenia dały nam wiedzę, jak skutecznie komunikować się z samorządowcami. Utwierdziły nas w przekonaniu, że dialog między biznesem a władzami lokalnymi jest potrzebny, aby móc tworzyć nowoczesne rozwiązania dla miast i środowiska.

Orange – Platforma Zarządzania Miastem

Platforma Zarządzania Miastem (PZM) od Orange to kompleksowe i uniwersalne narzędzie do zarządzania inteligentnym miastem.

Ten autorski system powstał w odpowiedzi na potrzeby miast, dla których wyzwaniem jest rozporoszona infrastruktura, wielość systemów i dostawców. Dzięki Platformie samorządy mogą po raz pierwszy w zintegrowany sposób zarządzać pełnym ekosystemem: urządzeniami, komunikacją oraz danymi. Jeden system integruje usługi i technologie, więc nie trzeba płacić za wiele licencji od różnych dostawców.
Dzięki różnorodnym funkcjonalnościom, PZM dostosowuje się do unikalnych potrzeb miejscowości. Można podpiąć do niej nieskończoną liczbę urządzeń różnych producentów i zarządzać nimi bez konieczności logowania się do innych systemów. W czytelny sposób przedstawia dane z różnych systemów – odczytowe, alarmy, raporty, statystyki. Umożliwia też wysyłanie powiadomień lub alarmów w postaci sms lub e-maila. Dzięki temu błyskawicznie trafiają one do odpowiednich służb, np. w przypadku awarii latarni lub uszkodzenia wodomierza. Inteligentne systemy przekładają się też na oszczędności w budżecie miejskim, na przykład sterowanie lampami ogranicza zużycie prądu, a analiza przepływów wody umożliwia zmniejszenie jej strat. Korzystanie z PZM jest w pełni bezpieczne. Zapewniamy certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na międzynarodowych normach ISO/IEC, a nasi
eksperci służą wsparciem na każdym etapie – od projektowania, poprzez testy, wdrożenie po bieżącą obsługę. Wybrane funkcjonalności:
– Czytelne wizualizacje danych z różnych systemów miejskich (mapy, tabele,
wykresy)
– Wysyłanie powiadomień z ustawionych alarmów w dowolnie wskazane miejsce
– Podłączenie nieograniczonej liczby urządzeń
– Analizy: niezbędne do efektywnego zarządzania miastem (wskaźniki, tendencje)
– Integracja z innymi otwartymi systemami (sensory/aplikacje)
– Rozbudowa platformy w przyszłości, zgodnie z potrzebami miejscowości
– Tworzenie nowych usług oraz optymalizacja wydajności wdrożonych wcześniej

Platforma Moja Okolica

Platforma Moja Okolica (https://www.mojaokolica.pl/) za konsekwentne rozwijanie produktu, który usprawnia komunikację na szczeblu lokalnym między włodarzami miast, mieszkańcami I przedsiębiorcami. Platforma staje się interesującą alternatywą dla samorządów, które chcą być smart, ale nie posiadają zasobów na tworzenie własnych, rozbudowanych systemów komunikacji z mieszkańcami.

Aquanet

Inteligentne narzędzie do zarządzanie siecią wodociągową w aspekcie pogłębiającej się suszy.

Poznański System Wodociągowy (PSW) to 3 kluczowe ujęcia i stacje uzdatniania wody: Mosina, Poznań oraz Gruszczyn, a także 14 lokalnych na obszarze okolicznych gmin, 2 kompleksy zbiorników retencyjnych o pojemności 50 i 30 tys. m3, 2 pompownie sieciowe oraz system magistral i przewodów rozdzielczych o łącznej długości ponad 2000 km. Myśląc o przyszłych pokoleniach i w odpowiedzi na zmiany klimatu wprowadzamy rozwiązania praktyczne w zakresie optymalizacji procesów technologicznych. Wdrażane w Aquanet S.A. oprogramowanie służące w praktyce do eliminowania i ograniczania ryzyka związanego z zakłóceniem dostaw wody.
Wdrażany w Aquanet S.A. system do monitorowania procesu dystrybucji skoncentrowany na bilansowaniem wody w wydzielonych strefach DMA (District Metered Area) umożliwi wykrywanie różnego rodzaju anomalii np. niekontrolowanego poboru wody lub rozszczelnieniu wydzielonej strefy. Dedykowana aplikacja integrująca wszystkie programy informatyczne (incl. geographic information system, GIS) do zarządzania siecią wodociągową pozwoli na analizę zbieranych parametrów zgodną z metodologią IWA (International Water Association). Powyższe działania wykonujemy z dbałości o zasoby wodne myśląc o przyszłych pokoleniach i zabezpieczając system w zakresie utrzymania ciągłości dostaw zdrowej wody. Diagnoza stanu technicznego rurociągów umożliwia spriorytetyzowanie działań naprawczych i minimalizację tym samym możliwość występowania nagłych zdarzeń awaryjnych.

Czego możemy się spodziewać po wdrożeniu oprogramowania Smart Flow?
a) analiza stanu sieci wodociągowej zgodnej z metodologią IWA zwizualizowaną przez aplikację Smart Flow,
b) diagnoza i wskazanie obszarów priorytetowych w zakresie modernizacji infrastruktury wodociągowej,
c) wskazanie kierunku rozwoju w ramach infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w procesie redukcji strat wody,
d) weryfikacja jakości posiadanych danych.
Dodatkowo pośrednio system Smart Flow będzie pomocny przy:
– minimalizacji strat wody,
– ograniczeniu zużytej energii w procesie produkcji wody,
– zwiększeniu bezpieczeństwa wody dystrybuowanej,
– graficznym wskazaniu anomalii zaistniałych w danej strefie.

System Biletu Lubika

System Biletu Lubika – wdrożenie 1.10.2021 r.
Najnowocześniejszy system biletu elektronicznego w Polsce, kompleksowy, posiadający własną infrastrukturę, wykorzystujący wyjątkowe i nowoczesne rozwiązania.

Zmiana pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych, niedostępnych dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej rozwiązań i metod płatności. Wprowadzona została możliwość samoobsługowej realizacji transakcji zakupu biletu (aplikacja, sklep www bez konieczności późniejszego kodowania biletu) czy bezkontaktowej formy płatności za bilety (kasowniki EMV).
System Lubika składa się z następujących elementów:
– systemu centralnego wraz z konfiguracją centrum przetwarzania danych, w którym są składowane i przetwarzane dane,
– aplikacji mobilnej Lubika tzw. „karta w komórce”,
– karty, będącej identyfikatorem klienta w systemie i nośnikiem biletów okresowych z dedykowanej taryfy,- portalu klienta wraz ze sklepem www – jako platforma integrująca zakup wszystkich dostępnych w ramach systemu usług,
– infrastruktury złożonej m.in. z automatów stacjonarnych i mobilnych, terminali sprzedażowych, kasowników EMV, urządzeń kontrolerskich.
Celem było rozszerzenie sieci sprzedaży oraz wprowadzenie nowych, niedostępnych dotychczas kanałów dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, ukierunkowanie klienta na samoobsługę, co stanowi wyjście naprzeciw wyzwaniom codzienności życia w dobie pandemii, wykorzystanie nowoczesnych form płatności, ograniczenie płatności gotówkowych, zebranie danych w jednym miejscu i kompletne zarządzanie funkcjonalnościami dzięki systemowi centralnemu, zwiększenie ilości i dostępności automatów mobilnych i stacjonarnych do zakupu biletów, dostępność systemu w 3 językach. Użytkownicy mogą korzystać z nowej taryfy biletowej, w której zaplanowano rozwiązania płacisz za tyle, ile jedziesz – taryfa przystankowa (check-in/out), bilety okresowe na dowolną liczbę dni z przedziału 10-300 dni, elektroniczna portmonetka – gromadzenie środków przeznaczonych na zakup biletów.

Huby Mobilności

Huby Mobilności” to wyznaczone w przestrzeni miejskiej parkingi, które w jednym miejscu łączą multimodalne usługi współdzielonej mobilności (np. rower miejski, e-hulajnogi, e-skutery, car sharing) z publicznym transportem zbiorowym (np. autobus, tramwaj, metro, kolej) i innymi uzupełniającymi usługami, np. związanymi z ładowaniem pojazdów elektrycznych lub rozwiązaniami logistycznymi (np. automaty paczkowe, czujniki powietrza, outdoor).

Rozwój „Hubów Mobilności” przełoży się na szereg korzyści dla miasta i jego mieszkańców, m.in. zwiększenie wydajności systemu transportowego, zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza i hałasu, którego źródłem jest transport, zmniejszenie natężenia ruchu, odzyskanie przestrzeni publicznej i sprzyjanie bardziej zrównoważonej mobilności poprzez stworzenie alternatywy dla posiadania i używania prywatnych samochodów w mieście.

Wg przeprowadzonych badań, ideę „”Hubów Mobilności”” lubi 75% Polaków. Rozwiązania takie wdrażane są m.in. w Wiedniu, Monachium oraz Berlinie. Również w Polsce w maju 2021 roku ruszył pilotażowy Hub Mobilności w Warszawie, a w roku 2022 rusza kolejny.

Huby Mobilności wpisują się nie tylko strategie rozwojowe polskich miast, realizując Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), ale są także przewidziane w ramach unijnej strategii Green Deal.

Zgłaszam koncepcję Hubów Mobilności jako mechanizmu, który promuje wykorzystanie i łączenie najbardziej efektywnych form transportu w mieście: transportu zbiorowego oraz współdzielonego

Inteligentny System Transportowy Miasta
Tarnowa

Firma Sprint S.A. zrealizowała na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa – Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie inwestycję pn. „Dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta

Tarnowa (System ITS)”. Termin realizacji: od 5 marca 2019 r. (podpisanie umowy) do 27 listopada 2020 r. (zakończenie umowy). Data podpisania protokołu końcowego: 17 grudnia 2020 r. Realizacja inwestycji polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych oraz dostarczeniu, wykonaniu, uruchomieniu i wdrożeniu infrastruktury Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta
Tarnowa. Dostarczony przez Sprint System ITS składał się z 12 elementów:
1. rozbudowa serwerowni;
2. wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem (CSR);
3. budowa łączy telekomunikacyjnych;
4. modernizacja skrzyżowań;
5. dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Sterowania Ruchem;
6. podsystem Pomiaru Natężenia i Klasyfikacji Ruchu;
7. uruchomienie systemu priorytetu przejazdu;
8. tablice zmiennej treści VMS;
9. system monitoringu wizyjnego CCTV;
10. dostawa, instalacja i uruchomienie stacji meteo;
11. system informacji parkingowej;
12. dostawa, uruchomienie i konfiguracja platformy APD – aplikacji integrującej

Emitel – System zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

W ramach projektu powstała sieć, która swoim zasięgiem obejmie cały Wrocław, a na licznikach wody zainstalowane zostaną specjalne urządzenia (dostarczone przez AIUT), które umożliwią bezprzewodową komunikację. Emitel zapewnia utrzymanie i obsługę całego systemu dla MPWiK.

To jeden z największych miejskich projektów Internetu Rzeczy (IoT) w Polsce, który docelowo obejmować będzie nawet ponad 70 tys. liczników. Dostarczone rozwiązania zapewnią także rozszerzoną łączność z urządzeniami zlokalizowanymi w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębokie studnie, czy też piwnice. Do realizacji projektu sieci stosujemy technologię LoRaWAN, która już wcześniej z powodzeniem była wykorzystywana przez spółkę przy wdrożeniach z zakresu IoT w innych miastach. Wdrożenie we Wrocławiu rozpoczęło się w maju 2021 roku. .
Pandemia koronawirusa przyspieszyła realizację projektów, które nie tylko umożliwiają obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności, ale też wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców i wspierają cele ochrony środowiska naturalnego. Nowatorskie rozwiązania pozwalają wykorzystać potencjał technologii w budowie inteligentnych miast. Emitel ma ambicję bycia liderem w zakresie rozwiązań Internetu Rzeczy w Polsce.
Technologie Internetu Rzeczy (IoT) są kluczowe dla budowy inteligentnych miast. Nowoczesne miasta mają być przyjazne dla środowiska i jego mieszkańców. Rozwiązania przygotowane przez Emitel wpisują się w wyzwania, przed jakimi dzisiaj stają miasta w Polsce.
Budowana przez Emitel sieć zasięgiem obejmie całe miasto. MPWiK pozyskuje dane dotyczące zużycia wody bez konieczności wysyłania w teren pracowników i angażowania klientów. Pozwoli to efektywnie zarządzać przepływem wody, co przekłada się na realne oszczędności i ekoefektywności, dzięki zmniejszeniu zużycia śladu węglowego.

KATEGORIA Dostawca rozwiązań Smart City

Orange Polska

Orange Polska wspiera blisko 100 miejscowości w przemianie w Smart City: od audytu, przez wybór optymalnej technologii i sprzętu, po zapewnienie komunikacji, anlityki i platformy online.

Platforma Zarządzania Miastem umożliwia łatwe zarządzanie infrastrukturą miejską (integruje systemy różnych producentów w jednym miejscu) i nieograniczoną rozbudowę. Tworzymy pełen ekosystem Smart City: Smart Water (33 miasta): automatyczny, zdalny odczyt wodomierzy(bez inkasenta). Dane, dzięki unikalnej sieci LTE-M, docierają do zarządcy niemal w czasie rzeczywistym. System integruje urządzenia wielu producentów, umożliwia fakturowanie za jednym kliknięciem, błyskawiczną identyfikację awarii i alarmy przy próbach kradzieży. Ogranicza straty wody nawet do 20%. Smart Bike (30 miast): rowery miejskie IV generacji (m.in. klasyczne, elektryczne, tandemy, cargo) nie potrzebują stacji dokujących, zostawia się je w strefie oznaczonej w aplikacji. Za jednym kliknięciem dostępna jest lokalizacja roweru, liczba i czas wypożyczeń, trasy i prędkości. Analiza w oparciu o zaawansowane algorytmy pomaga np. w planowaniu nowych ścieżek rowerowych. Smart Light (12 miast): sterowanie oświetleniem zewnętrznym. Czas i natężenie światła dostosowuje się do warunków atmosferycznych, pory roku, rytmu dobowego czy ruchu w
danej lokalizacji (np. lampy świecą mocniej w okolicy szkół czy pasów). Umożliwia zarządzanie pojedynczymi lampami lub grupami lamp. Nawet o 60% mniejsze rachunki za prąd w porównaniu do lamp sodowych.
Smart Energy: fotowoltaika z inteligentnym sterownikiem (7 miast)
Smart Sensors: czujniki jakości powietrza, hałasu (7 miast)
Smart Heat: zarządzanie siecią ciepłowniczą
Smart Charger: ładowanie pojazdów elektrycznych
Smart Bin: kosze informują o zapełnieniu, system skraca trasy śmieciarek
Smart Bench: inteligentne ławki
Smart City z Orange to nie tylko wygoda dla mieszkańców i samorządów, ale też oszczędności w budżetach miejskich, ograniczenie emisji CO2 i zużycia zasobów
naturalnych. Tylko w 21’ roku na 2 tysiącach Smart Bike użytkownicy przejechali łącznie 2,1 miliona kilometrów, czyli dystans równy objechaniu Ziemi po równiku ponad 50 razy. Zainstalowaliśmy też 19 tysięcy nowych, inteligentnych nakładek na wodomierze, które wysłały blisko 70 milionów raportów o tym, co się dzieje z wodą w sieci wodociągowej, by zapobiegać awariom i wyciekom. A Smart Light i Smart Energy pozwoliły na zmniejszenie emisji CO2 o xxx. W ten sposób tworzymy miasta, w których po prostu lepiej się żyje.

InPost

InPost od lat podejmuje kluczowe działania w wielu ważnych obszarach społeczno-środowiskowych. Niskoemisyjna i nowoczesna logistyka miejska jest naszym priorytetem, dlatego ważne jest dla nas idea zarządzania miastem oparta na złożeniach „Smart City”.

Korzystanie z automatycznych paczkomatów przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz do ograniczenia hałasu związanego z transportem. Kurier, który dostarcza wiele paczek do jednego miejsca, generuje znacznie niższy przebieg na paczkę niż ten, który wykonuje wiele pojedynczych dostaw do domu klienta. Opracowany przez InPost kalkulator śladu węglowego pokazuje, że gdyby tradycyjne dostawy do domu zastąpić dostawami do Paczkomatu, emisja CO2 mogłaby zostać zmniejszona nawet o 75%.
Ślad węglowy związany z dostawami do Paczkomatów jest jeszcze niższy, jeśli paczka jest odbierana w drodze do pracy/szkoły lub podczas zakupów. Ze względu na dość dużą dostępność Paczkomatów, promujemy docieranie do nich pieszo lub rowerem. Dzięki temu rozwiązaniu, InPost wspomaga samorządy lokalne w dążeniu do idei 15-minutowych miast.
Zmniejszenie CO2 jest jeszcze mniejsze, jeśli dojeżdżamy do maszyn samochodami elektrycznymi. W tym momencie ulicami Krakowa, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego jeździ już ok. 300 samochodów elektrycznych. Do końca 2024 roku chcemy, aby 50% naszej floty stanowiły samochody elektryczne. Paczkomaty są wielousługowymi punktami m.in. ze stacjami ładowania w których można podładować telefon, czy hulajnogę. Takie rozwiązanie zostało wdrożone w Łodzi, która jest miastem partnerskim w programie InPost Green City. InPost we współpracy z firmą GreenWay Polska rozpoczął budowę sieci stacji ładowania samochodów i urządzeń elektrycznych, aby w pełni osiągnąć cel zerowej emisji.
Ponadto InPost do końca 2021 roku zainstalował ponad 300 nowoczesnych czujników powietrza na paczkomatach, które pokazują jakość powietrza w miastach i w czasie rzeczywistym mierzą parametry pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5.
Wierzymy, że te i przyszłe nasze działania pokazują nas jako firmę dostarczającą rozwiązania z zakresu smart city.

S4C Operator Sp. z o.o.

Stworzyliśmy Platforma Moja Okolica (PMO) z myślą o mieszkańcach i samorządach, niezależnie od ich wielkości i zasobności portfela.

Architektura oparta na chmurze zapewnia skalowanie oraz wysoką dostępność. Szybkość wdrożenia, potrzebny jest tylko jeden dzień aby aktywować platformę, jest niewątpliwą przewagą i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i przyzwyczajeniom. Platforma zapewnia dostęp do wszystkich usług z poziomu aplikacji mobilnej, darmowej dla każdego użytkownika, dostępnej zarówno na system IOS jak i android.
Aplikacja jest zintegrowana z VoiceOver co pozwala na zakwalifikowanie jej jako narzędzia wspierającego minimalizację wykluczenia z narzędzi cyfrowych.
Podstawowe obszary działania PMO to:
• Dane teleadresowe obiektów.
• Nawigacja do punktu uzyskana poprzez integrację z odpowiednimi mapami zgodnie z profilem urządzenia.
• Wiadomości + powiadomienia PUSH.
• Alerty–nieodzowne w zarządzaniu kryzysowym wtedy.
• Atrakcyjny i czytelny kalendarz wydarzeń lokalnych.
• Najnowocześniejszy system powiadomień o terminach odbioru odpadów wraz z kalendarzem odbiorów oraz obszarem edukacyjnym.
• Mobilne rezerwacje dla każdego mieszkańca. Możliwość stworzenia dowolnej usługi np. Odbiór dowodu osobistego, Spotkanie z Burmistrzem, Pomoc prawna i inne dowolnie definiowane w panelu administracyjnym oraz harmonogramu spotkań. Mieszkaniec ma dostęp do tych usług z poziomu aplikacji mobilnej na swoim telefonie.
• Mapa aptek, szpitali i defibrylatorów.
• Tworzenie bezpiecznych stref poruszania się dla podopiecznych. Telefon poinformuje o każdej zmianie miejsca oraz zaalarmuje w przypadku opuszczenia bezpiecznej strefy.
Interfejs użytkownika jest dostępny w 4 wersjach językowych. Dodatkowo udostępniliśmy funkcję automatycznego tłumaczenia dystrybuowanych treści w przypadku wyboru języka ukraińskiego.
Prostota, szybkość wdrożenia oraz kompleksowość dostarczanych usług to elementy które wyróżniają Moją Okolicę. Tylko wiarygodna informacja dostarczana przez zaufanych nadawców.

botwise.io

Rozwijamy narzędzie, które umożliwia szybki dostęp do rozproszonej wiedzy organizacji, również w urzędach miejskich. Obecnie nasze rozwiązanie jest zaimplementowane w Urzędzie Miejskim w Poznaniu, gdzie wspiera konsultantów miejskiej infolinii i mieszkańców w postaci chatbota.

Trapeze Poland

Przeprowadzenie symulacji Future Mobility podczas projektu testu autonomicznego pojazdu w Gdańsku. Projekt obejmował prezentację pojazdu autonomicznego przez 30 dni na terenie zamkniętym z niezorganizowanym ruchu samochodowo-pieszego.

W projekcie uruchomiono również zasilane solarnie wyświetlacze e-papierowe, które prezentowały informację o odjazdach. Pojazd był w pełni elektryczny, omijał przeszkody w trybie autonomicznym, poruszał się w trybie sterowania zdalnego (bez operatora na pokładzie). Pojazd włączony został do systemu informacji pasażerskiej z wizualizacją pojazdu na mapie. Wnioski z pilotażu, wraz z uwarunkowaniami prawnymi przygotowanymi przez miasto mogą przybliżać do ustanowienia prawodawstwa przyspieszając testowanie i wdrażanie nowoczesnej mobilności.

PIXEL Sp. z o.o.

ECO-SDIP to innowacyjny system przystankowej informacji pasażerskiej oparty o technologię e-papieru.

Proponowane rozwiązanie opiera się na trzech wariantach wyświetlaczy: 9,7”, 13,3” i 32 cale, na których prezentowana jest dynamiczna informacja pasażerska, rozkłady jazdy, treści reklamowe, jak również komunikaty specjalne np. dot. jakości powietrza lub dane mówiące o objazdach czy opóźnieniach na trasie ze względu na zdarzenie losowe.

Rozwiązanie dedykowane na przystanki transportu zbiorowego jest alternatywą dla dotychczasowych wyświetlaczy LED czy LCD i charakteryzuje się minimalnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, która niezbędna jest tylko do zmiany wyświetlanych treści. W momencie, kiedy wyświetlacz nie zmienia prezentowanych informacji, nie pobiera energii. ECO-SDIP jest całkowicie niezależny energetycznie dzięki zainstalowanym panelom fotowoltaicznym.

Tabliczki przystankowe są interaktywne, tzn. że pasażer komunikacji miejskiej może wywoływać interesujące go treści zarówno przy pomocy przycisków dotykowych, jak i ruchem dłoni, czyli istnieje możliwość sterowania gestem. ECO-SDIP został wyposażony w system monitoringu przeciwkradzieżowego.

Zalety wdrożenia ECO-SDIP w mieście to:
– autonomiczna energetycznie informacja pasażerska – szybka instalacja systemu w terenie polegająca na montażu słupka z wyświetlaczem, panelem fotowoltaicznym i akumulatorem. Nie jest wymagane podłączenie infrastruktury z siecią energetyczną co znacznie niweluje koszty przyłączy energetycznych.
– doskonała czytelność wyświetlanych treści w zmiennych warunkach atmosferycznych, także w pełnym nasłonecznieniu,
– zdalne, bardzo szybkie zarządzanie rozkładami jazdy na wszystkich przystankach w mieście (do tej pory papierowe tabliczki),
– redukcja poboru prądu w porównaniu do wyświetlaczy LED czy LCD nawet do 99,5%
– możliwość szybkiego postawienia tymczasowego przystanku komunikacji miejskiej np. w sytuacji robót budowlanych i wynikających z nich licznych objazdów. Poza częścią fizycznego postawienia słupka informacji pasażerskiej należy zaadresować przystanek w aplikacji, wygenerować dla niego dane i rozkład jazdy.
– dedykowany tryb pracy e-papierowych tabliczek dla skrajnie niskich temperatur otoczenia.

Pierwsze wdrożenie testowe systemu ECO-SDIP ma miejsce w Opolu.

Instytut Mikromakro

Instytut Mikromakro to organizator konkursu technologicznego Droniada. Od 2014 r. wydarzenie jest generatorem pomysłów na wykorzystanie dronów, również w przestrzeni miejskiej.

Jak sami piszą o swoim konkursie: ” To tutaj tworzą się realne powiązania między światem nauki, IT a biznesu, między firmami a zespołami młodych konstruktorów, programistów, robotyków i mechatroników, które z czasem zaowocują nowymi wynalazkami i innowacjami.” W 2021 r. na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przygotowali praktyczny poradnik „w Potrzeby informacyjne w ochronie środowiska. Jak realizować zadania samorządowe w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem dronów.

Airly

Airly to Kompleksowy System Monitoringu Jakości Powietrza dostarczany do miast jako innowacyjne rozwiązanie SmartCity pomaga budować świadomość i gromadzić informacje na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza na danym terenie.

Ta wiedza pozwala samorządom precyzyjnie lokalizować źródła zanieczyszczenia powietrza oraz planować i wdrażać środki mające na celu jego poprawę.
Rozwiązanie Airly to kompletna w pełni zintegrowana globalna platforma do monitoringu jakości powietrza. Poprzez sensory Airly możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym, następnie w oparciu o te dane, na mapie online map.airly.org, w bezpłatnej aplikacji mobilnej w przystępny sposób prezentowane są informacje o jakości powietrza dostępne dla każdego. Narzędzia Airly pozwalają monitorować nie tylko bieżący poziom zanieczyszczeń, ale także przewidywać, jak sytuacja będzie wyglądała w danym miejscu w perspektywie kolejnych 24 godzin co jest szczególnie ważne dla: dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych oraz chorych na choroby układu oddechowego.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz :SMART

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej