Ramy Programowe

Dzień 1

 

08:30 Rejestracja, poranna kawa


09:00 Uroczyste otwarcie konferencji


09:15 Wystąpienie Gości Honorowych


09:30 – 10:15 Panel dyskusyjny:
Inteligentne miasto = zrównoważone miasto

 • Zaspakajanie potrzeb mieszkańców, rozwiązywanie problemów społecznych, przycią-ganie inwestorów
 • Budowanie „kapitału” miasta i regionu – podejście lokalne i samorządowe
 • Spójna strategia rozwoju
 • Efektywne zarządzanie miastem
  • integracja struktur miejskich
  • sprzężona komunikacja
  • zintegrowane usługi – uwzględnienie potrzeb różnych interesariuszy
  • centra usług wspólnych
 • Efektywne gospodarowanie zasobami m.in. efektywność energetyczna, zarządzanie zasobami wodnymi
 • Efektywne wykorzystanie technologii m.in. rozwiązania chmurowe, Big Data, Internet rzeczy, zintegrowane usługi elektroniczne, interoperacyjność, efektywnie współpracu-jące ze sobą systemy

10:15 – 11:45 Blok tematyczny:
SMART CITIZEN – obywatel spójnym ogniwem inteligentnego miasta

 • Angażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji
 • Inteligentne metody komunikacji z mieszkańcami ICT
 • Relacja Mieszkaniec-Urząd
 • E-administracja – szeroki dostęp obywateli do elektronicznych usług administracji

11:45 Przerwa kawowa


12:15 – 14:00 Blok tematyczny:
Otwarte dane

 • Zaawansowane umiejętności analizy zgromadzonych danych – klucz do efektywności systemu
  • dane w administracji publicznej
  • dane w zasobach firm usługowych
 • Miasto, jako Service Provider dla społeczeństwa
  • definiowanie katalogu usług dostępnych w postaci REST API
 • Infrastruktura Miasta, jako Code
 • Dane otwarte w kontekście współpracy ze studentami, start-up’ami oraz biznesem
 • Przykłady wykorzystania otwartych danych do usprawniania systemu zarządzania miastem
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – wirtualizacja serwerów, ITS od strony bezpieczeństwa, centralny system bezpieczeństwa dla wrocławskich szkół, standardy ICT – CUI
 • System identyfikacji obywateli – zarządzanie miastem, a ochrona prywatności
 • Aplikacje miejskie – iMPK, BusLive, WroKanar itp.

14:00 – 15:30 Blok tematyczny:
Płatności „w mieście i miastu”

14:00 Wprowadzenie do bloku tematycznego

14:05 Speed presentations
Prelegenci:

 • Ministerstwo Rozwoju – dlaczego płatności bezgotówkowe (w tym „w mieście i miastu”) są ważne i jak rząd zamierza je promować (w trakcie potwierdzenia)
 • Visa – nowoczesne płatności dziś i jutro (obejmuje płatności zbliżeniowe, mobilne, internetowe)
 • PayU – płatności internetowe za usługi miejskie (dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość)
 • Wrocław – platforma internetowa do obsługi różnych potrzeb obywatela (dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość) (w trakcie potwierdzenia)
 • Warszawa – płatności miejskie, w tym systemy biletowe (dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość) (w trakcie potwierdzenia)
 • Toruń – (temat do potwierdzenia)

14:45 Panel dyskusyjny
(zagadnienia w trakcie ustaleń)

15:15 Pytania z Sali

15:25 Podsumowanie bloku tematycznego


15:30 Lunch


16:30 Zakończenie 1. dnia Konferencji

Dzień 2

 

08:30 Rejestracja, poranna kawa


09:00 – 10:30 Blok tematyczny:
Energetyka miejska

 • Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej – rola samorządów
 • Smart City a spółki miejskie – inteligentne zarządzanie energią, budynkami, optymali-zacja kosztów
 • Ekologia miejska w energetyce
 • Energooszczędność – rozwiązania wspierające efektywność energetyczną w mieście
 • Smart grids
 • Osobiste zarządzanie energią przez mieszkańca
 • Innowacyjne strategie wykorzystania alternatywnych źródeł energii
 • Inteligentne zarządzanie energią w ujęciu OSD
 • Zakładanie własnych przedsiębiorstw energetycznych przez samorządy (na bazie studium przypadku z Bristolu)

10:30 – 12:00 Blok tematyczny:
Mobilność miejska i system zarządzania transportem

 • System zarządzania ruchem
  • kierunki rozwoju – strategia na kolejne lata
  • wyzwania interoperacyjności dla Systemów Zarządzania Ruchem – przy-kład programu CHARM Wielka Brytania i Holandia
  • zależności pomiędzy podsystemem ITS a innymi podsystemami w zarzą-dzeniu ruchem
  • ITS a komunikacja M2M
  • możliwości techniczne ITS a prawo polskie
 • Efektywność wprowadzanej ekologistyki miejskiej
 • Bezpieczny system komunikacji miejskiej
 • Automatyzacja transportu – pojazdy bezzałogowe, elektromobilność
 • Optymalizacja modeli ride-sharingu i car-sharingu
 • Kiedy samochód stanie się smartfonem – wpływ IoT na rzeczywistość
 • Geolokalizacja i wykorzystanie w transporcie – TomTom Traffic
 • Luki prawne w komunikacji miejskiej
 • Nowe możliwości w systemach transportowych

12:00 Przerwa kawowa


12:30 – 14:00 Blok tematyczny:
Wyzwania planowania i funkcjonowania aglomeracji miejskich

 • Współczesne przemiany struktury miast i obszarów metropolitalnych (suburbanizacja, odpływ mieszkańców)
 • Wizjonerstwo czy pragmatyzm – trendy w architekturze i budownictwie obiektów
 • Plan gospodarowania przestrzenią – ograniczenia i typowe błędy
 • Rewitalizacje – Podejście kompleksowe

14:00 – 15:30 Blok tematyczny:
Edukacja

 • Optymalizacja procesu edukacyjnego
  • zarządzanie oświatą w sposób zintegrowany: systemy – sprzęt – bezpieczeństwo
 • Współpraca oświaty z przedsiębiorstwami i administracją
 • Ujednolicenie oferty edukacyjnej i sposobu finansowania jednostek edukacyjnych przez samorządy
 • Dostarczanie cyfrowych zasobów edukacyjnych w tym chmury edukacyjne
  • edukacja dla osób głuchych
 • Wdrożenie rozwiązań ICT na miarę nowoczesnej edukacji
 • Narzędzia zarządzania placówkami edukacyjnymi
  • mechanizm finansowania w ramach programów operacyjnych
  • optymalizacja inwestycji informatycznych w edukację, wykorzystanie TIK w nauczaniu

15:30 Lunch


16:30 Zakończenie Konferencji